Poisonous Potato

(mixed media, 30 cm x 40cm, '22)